Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.pelechydog.eu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (spotrebiteľov resp. Kupujúcich).

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

Vyplnením registračného formulára alebo objednávky v rámci internetového obchodu www.pelechydog.eu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch.

3. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci podľa ustanovenia § 1829 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez udania dôvodov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, musí predávajúcemu vrátiť všetky plnenia, ktorá na základe kúpnej zmluvy získal. Ak už toto nie je možné, berie kupujúci na vedomie, že ak ním vrátený tovar bude napr. Poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal a pod.), Vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru prípadne s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na úhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Teoreticky môžu tieto náklady dosiahnuť aj plnej kúpnej ceny tovaru.

V prípade, že predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je povinný oznámiť podľa ustanovenia § 1820 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť do jedného roka a štrnástich dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na odstúpenie. Ak však bol kupujúci poučený o práve odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, beží dvojtýždňové lehota na odstúpenie od dňa, kedy kupujúci poučenie obdržal.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu odovzdá alebo zašle v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.

V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné uplatňovať nárok na vrátenie tovaru len u toho právneho subjektu, u ktorého bol tovar podľa predajných dokladov zakúpené.Do 14 dní od odstúpenia je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletné, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru, najneskôr však do 14 dní od chvíle, keď mu bolo doručené odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr, ako mu je vrátený tovar odovzdaný.

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka nemá spotrebiteľ v prípade zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

d) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných dielov.

4. Doprava tovaru

Tovar je zasielaný na Slovensko prostredníctvom DPD. Podmienky a ceny dopravy tovaru viď. Doprava.

5. Nákup tovaru

Tovar je prezentované v internetovom obchode Pelechy DOG formou náhľadových kariet po jednotlivých kategóriách. Detail každej karty obsahuje názov, krátky popis, obrázok a ďalšie doplňujúce technické informácie o produkte. Odtiene farieb fotografií produktov sa môžu trochu líšiť od farby skutočného produktu vplyvom nastavenia monitorov jednotlivých návštevníkov. Pelechy DOG za túto skutočnosť nezodpovedá.

Po vybraní požadovanej veľkosti, prípadne farby produktu tlačidlom VLOŽIŤ DO KOŠÍKA, umiestnite vami vybraný tovar do košíka. Pri každom vložení tovaru do košíka je zobrazený produkt, počet vložených kusov a celková cena tovaru v košíku.

V košíku sa Vám zobrazia jednotlivé produkty s počtom kusov, ktorý možno zmeniť (nutné je potvrdenie zmeny počtu tlačidlom Prepočítať). V druhom kroku máte možnosť vyplniť objednávku vrátane dodania tovaru. Po vyplnení údajov v objednávke a zoznámením sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami je nutné tlačidlom Odoslať objednávku.

6. Potvrdenie objednávky a expedície tovaru

Po odoslaní záväznej objednávky dostanete automatické potvrdenie o zaradení Vašej objednávky do systému vrátane prideleného čísla k Vašej objednávke. Toto číslo uvádzajte pri prípadnom ďalšom kontakte. O priebehu vybavenia Vašej objednávky budete ďalej informovaní prostredníctvom informačných emailov, prípadne telefonicky.

Objednaný tovar bude vyskladnený do 3 - 7 pracovných dní, v niektorých prípadoch až 9 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že Vami objednaný tovar nemôžeme dodať z dôvodov vypredania zásob, budete o tejto skutočnosti obratom informovaní pracovníkov zákazníckeho centra a Vaša objednávka bude po dohode stornovaná alebo aktualizovaná.

7. Spôsob platby a prevzatia tovaru

Platbu je možné vykonať prostredníctvom dobierky alebo na náš účet. Zásielka Vám bude doručená do 7 pracovných dní (v prípade, že je tovar skladom) po expedíciu na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávaní tovaru. Pre urýchlenie prevzatia dodávky uvádzajte vždy adresu, na ktoré ste počas dňa k zastihnutiu.

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Pelechy DOG nezodpovedá za problémy vzniknuté nesprávnym používaním v rozpore s dodacími, platobnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. januára 2014

 

Kontakty:

Správca e-obchodu a predajca tovaru:

Kerastom s.r.o.
IČO 54248493
IČ DPH SK2121618895
DIČ 2121618895
So sídlom Koplotovce 118, 92001 Koplotovce
email: info@pelechydog.eu
tel.: +421949256591

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50581/T